Algemene Voorwaarden Copy Boosters

Artikel 1: Wie wij zijn, wie u bent en wat de afspraken zijn.

1.1 In deze Algemene Voorwaarden kennen wij hoofdzakelijk twee partijen:

Partij 1, dat bent u naar alle waarschijnlijkheid, ofwel de Opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan; iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Copy Boosters een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Partij 2, dat zijn wij; Copy Boosters: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Copy Boosters, statutair gevestigd te Zwolle en natuurlijk netjes ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 84442263

1.2 Mochten wij het nu net even iets drukker hebben, of net even een stukje expertise van buitenaf nodig hebben, dan kunnen wij alle door Copy Boosters aanvaarde opdrachten laten uitvoeren door derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

1.3 Wanneer wij in deze voorwaarden spreken over “schriftelijk“ dan bedoelen wij daar mede mee: e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die Opdrachtgever respectievelijk Copy Boosters hebben bereikt.

Artikel 2: Wanneer gelden deze spelregels

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door Copy Boosters aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Copy Boosters en Opdrachtgever.

2.2 Mocht in een individuele offerte of overeenkomst van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk worden afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Copy Boosters derden inschakelt. Zo wordt er gewoon met één algemene voorwaarde gewerkt, dit is wel zo overzichtelijk.

2.4 Wij werken met onze Algemene Voorwaarden, niet die van onze klanten.

Artikel 3 Wij doen ons uiterste best, net zoals u dat van ons verwacht

3.1 Wij willen ons werk goed doen, u daarmee helpen en ons brood verdienen. Wij zullen dan ook de overeenkomst naar het beste inzicht en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij spannen ons in om uw belangen naar beste weten te behartigen met als doel een bruikbaar resultaat. Copy Boosters kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt, hier streven wij wel naar.

3.2 Een opdracht aan Copy Boosters impliceert de bevoegdheid om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Copy Boosters is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behalve in geval van opzet of grove schuld van Copy Boosters zelf.

3.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Copy Boosters tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Copy Boosters ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3.4 Copy Boosters heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering. Voorstel wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat werkzaamheden aanzienlijk meer tijd van ons vragen. Veranderingen in het voorstel zullen altijd in samenspraak met Opdrachtgever gaan en zullen niet uitgevoerd worden zonder goedkeuring.

3.5 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is Copy Boosters niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn. Uiteraard doen wij er alles aan om termijnen zo goed mogelijk te behalen.

3.6 Middels een schriftelijke afspraak spreken wij de rapportagefrequentie en de wijze van rapportering af. Rapportering zal dus geschieden conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

3.7 De in de rapporteringen van Copy Boosters genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Contractwijzigingen, zo doen we dat

4.1 Wijzigingen en aanvullingen op één of meerdere afspraken in een aanbieding of overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. De schriftelijke bevestiging van de wijziging of aanvulling wordt door Copy Boosters per mail aan de Opdrachtgever aangeboden.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij in overleg met u tijdig de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.3 Als wij samen met u overeengekomen zijn dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hier zullen wij u als Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Artikel 5: Uw verantwoordelijkheden

5.1 U bent als Opdrachtgever verantwoordelijk voor de controle op juistheid van eventuele proeven en/of concepten, door Copy Boosters ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens, concepten of proeven waarvan worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

5.2 U bent volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door u aan Copy Boosters aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere informatie.

5.3 U heeft de verplichting steeds tijdig en op eerste verzoek alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Copy Boosters.

Artikel 6 Offerte en totstandkoming overeenkomst

6.1 Wij baseren ons aanbod op de door u verstrekte informatie, waarbij wij vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

6.2 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer u als Opdrachtgever en wij als Copy Boosters een machtiging hebben ontvangen tot automatische incasso via Plug & Pay (ons betaalsysteem).

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1 Opdrachtgever vrijwaart Copy Boosters voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

7.2 Alle door Copy Boosters opgezette campagnes en de daarvoor gebruikte teksten en beelden blijven in eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 8 Contractsduur, opzegging en ontbinding

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke wordt gekozen bij aanmelding.

8.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

8.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode. Automatische verlenging kan opgezegd worden per mail tegen het eind van de (verlengde) contractsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand.

8.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, beslag- legging of liquidatie van Opdrachtgever, kan Copy Boosters zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

8.5 Indien de behoorlijke nakoming door Copy Boosters geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, ten gevolge van een of meerdere omstandigheden die niet voor rekening van Copy Boosters komen, waaronder de omstandigheden uit het vorige lid, heeft Copy Boosters het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden, Automatische incasso

9.1 Alle prijzen en bedragen geven wij in Euro’s en deze zijn exclusief BTW, tenzij wij dit anders vermelden.

9.2 Er wordt een vast honorarium afgesproken gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Copy Boosters, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

9.3 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, vindt de betaling voor de Diensten vooraf door middel van automatisch incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden plaats. Indien wordt betaald door middel van alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden, is Copy Boosters gerechtigd om per transactie administratiekosten in rekening te brengen. Indien wordt betaald via automatische incasso, is het wel zo gemakkelijk dat je als gebruiker voor een toereikend bank- of girosaldo zorgt, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Het onterecht storneren van een incasso door de Opdrachtgever komt in rekening van de Opdrachtgever. Je bent tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, hieronder verstaan wij het rekeningnummer en de tenaamstelling.

9.4 Indien nadrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat betaling niet per automatisch incasso of alternatieve beschikbare betalingsmogelijkheden plaatsvindt, betaalt Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen per bankgiro. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief BTW.

9.5 Copy Boosters is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex „Alle huishoudens), vermeerderd met ten hoogste 15 %.Copy Boosters is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

9.6 Buiten het geval genoemd in artikel 8.5 Copy Boosters is tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Copy Boosters te maken kosten voordoet. Copy Boosters meldt deze prijsverhoging uiterlijk één (1) maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Indien Gebruiker een consument is, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst te beëindigen indien de prijsverhoging binnen de eerste drie (3) maanden na sluiten van de Overe- enkomst wordt doorgevoerd.

9.7 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zal Copy Boosters: i) installatiekosten, activeringskosten en andere eenmalige kosten in rekening brengen vanaf de datum van de ingang van de automatische incasso; ii) alle terugkerende kosten vanaf de Gebruiksdatum of de datum van ondertekening van de Overeenkomst, afhankelijk van welke datum eerder is, maandelijks vooraf in rekening brengen; iii)

9.8 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, krijgt Gebruiker daarvan automatisch bericht. Copy Boosters zal in een dergelijk geval één of meermalen het verschuldigde be- drag opnieuw per automatische incasso proberen te incasseren. Indien het automatisch incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd, zal Copy Boosters Gebruiker een factuur zenden met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per overboeking te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen tevens administratiekosten van EUR 14,71 (veertien Euro en eenenzeventig Eurocent) excl. BTW in rekening gebracht. Indien de automatische incasso bij Gebruiker in het verleden, om welke reden dan ook is mislukt, wordt bij de eerstvolgende mislukte automatische incasso, reeds na de eerste mislukking een factuur toegezonden aan Gebruiker, waarin de hierboven vermelde administratiekosten zijn opgenomen.

9.9 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 9.4. vermelde termijn heeft voldaan, zal Copy Boosters een Gebruiker een herinnering zenden.

9.10 Indien Gebruiker de betaling niet binnen de afgesproken termijn voldoet, zal Copy Boosters Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden en tevens aanmaningskosten van EUR 25,- (vijfentwintig Euro) excl. BTW in rekening worden gebracht.

9.11 Vanaf het moment dat het automatisch incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien geen automatische incasso is overeengekomen en/of Gebruiker enige factuur van Copy Boosters niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij automatisch in verzuim van de Algemene voorwaarden van Copy Boosters zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

9.12 Indien Gebruiker na de in artikel 8.9 bedoelde aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de administratiekosten en aanmaningskosten, te voldoen, heeft Copy Boosters het recht om: i) de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden, het verlenen van de Diensten te staken en alle Diensten en accounts, en daarmee samenhangende Accounts te verwijderen, met dien verstande dat er geen ongedaanmakingsverplichting ontstaat en de door Gebruiker verschuldigde bedragen opeisbaar blijven; en/of ii) de vordering ter incasso uit handen geven. Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 250,– (tweehonderdvijftig Euro).

9.13 Indien Copy Boosters kosten heeft moeten maken, welke kosten Copy Boosters in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Gebruiker ook deze kosten aan Copy Boosters te betalen. Hiervoor wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de opdrachtgever.

9.14 Copy Boosters is gerechtigd om zekerheid voor betaling te verlangen in een naar keuze van Copy Boosters aan te geven vorm, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van een bankgarantie. Copy Boosters zal in zodanig geval de Diensten pas leveren dan wel de verlening van de Diensten hervatten, nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

9.15 Indien partijen zijn overeengekomen dat Gebruiker door middel van automatische incasso de vergoedingen zal voldoen, is Copy Boosters gerechtigd een administratieve vergoeding in rekening te brengen, onverminderd andere kosten die Gebruiker op grond van dit artikel 12 moet voldoen, indien: i) Gebruiker de automatische incasso heeft stopgezet en/of beëindigd; en/of ii) betaling aan Copy Boosters meer dan één (1) keer is gestorneerd.

9.16 Reclameren over facturen dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

9.17. Automatische incasso vindt vooraf plaats afhankelijk van de gekozen termijn (Maand / Kwartaal / Jaar) Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e automatische incasso plaats. Indien ook dan automatische incasso niet mogelijk is, wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 10 Gevolgen van niet tijdige betaling

10.1 Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van vijftien (15) dagen na de factuurdatum, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het volledige opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

10.2 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Copy Boosters verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn,zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met Copy Boosters te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalings- verplichting.

10.4 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door Opdrachtgever aan Copy Boosters komen alle daardoor aan Copy Boosters veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van Opdrachtgever, die deze des- verzocht onverwijld aan Copy Boosters zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van Copy Boosters worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €50. Door Copy Boosters reeds gedane betalingen strekken ter afdoening in de eerste plaats van buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en verschuldigde rechten.

Artikel 11 Een klacht? Wat vervelend. 

11.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door u bij Copy Boosters schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak. Copy Boosters zal geen beroep doen op deze termijn, als de bezwaren niet binnen deze termijn kenbaar konden zijn.

11.2 Wij zullen ons inspannen om, in overeenstemming met artikel 10.1 ingediende klacht, op kortst mogelijke termijn zo goed mogelijk op te pakken en af te handelen.

11.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betalingsverplichtingen, van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Copy Boosters

12.1 Copy Boosters is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Copy Boosters .

12.2 In dat geval is Copy Boosters slechts aansprakelijk voor directe schade.Copy Boosters is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Copy Boosters bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

12.3 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Copy Boosters en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

12.4 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Copy Boosters op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Copy Boosters , is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde, met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.5 Schade waarvoor Copy Boosters op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Copy Boosters , tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

12.6 Elke aansprakelijkheid van Copy Boosters vervalt indien komt vast te staan dat Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet is nagekomen.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Copy Boosters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Copy Boosters geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Copy Boosters niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Copy Boosters ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid.

13.2 In geval Copy Boosters als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft Copy Boosters het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Copy Boosters gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

13.3 Indien Copy Boosters bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden en tarieven

14.1Copy Boosters heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.Copy Boosters dient Opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan Copy Boosters te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 15 Toepasselijk recht en Forumkeuze

15.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Den Haag. Niettemin heeft Copy Boosters het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.